สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

หนังสือ/เอกสาร/แบบฟอร์ม

พบทั้งหมด 183 รายการ
หลักการทรงงาน ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2563

หลักการทรงงาน ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด
e-Book หลักการทรงงาน ครั้งที่ 3 ปี 2563.pdf

กษัตริย์นักพัฒนา ฉบับปรับปรุง ปี 2562

กษัตริย์นักพัฒนา ฉบับปรับปรุง ปี 2562

รายละเอียด
กษัตริย์นักพัฒนา ฉบับปรับปรุง ปี 62 for WEB.pdf


คู่มือผลสำเร็จที่โดดเด่นศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ฉบับปรับปรุง)

คู่มือผลสำเร็จที่โดดเด่นศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ฉบับปรับปรุง)

รายละเอียด
คู่มือผลสำเร็จที่โดดเด่นศูนย์ศึกษาฯภูพาน.pdf

องค์ความรู้เรื่องข้าว ข้าวของคนพอเพียง

องค์ความรู้เรื่องข้าว ข้าวของคนพอเพียง

รายละเอียด
เอกสารองค์ความรู้ข้าว.pdf

คู่มือการจัดการน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

คู่มือการจัดการน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

รายละเอียด
WaterManualv12.pdf

ประวัติศาสตร์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับภาษาไทย จัดพิมพ์ครั้งที่ 2

ประวัติศาสตร์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับภาษาไทย จัดพิมพ์ครั้งที่ 2

รายละเอียด
DownloadURL.pdf

ผลสำเร็จจากองความรู้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2560

ผลสำเร็จจากองความรู้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2560

รายละเอียด
E-bookผลสำเร็จศูนย์ศึกษาภูพานครั้งแรก.pdf

คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภท ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านท่าเรือ

คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภท ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านท่าเรือ

รายละเอียด
6096a355-cdfe-46c9-9bea-f9277df29b3d_ชุมชนบ้านท่าเรือ.pdf

พรรณไม้ม่วง เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พรรณไม้ม่วง เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียด
2554ce42-a038-46af-abf7-4bea442c3f75_สวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วง.pdf

คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภท เกษตรกรทฤษฎีใหม่ ประพันธ์ ศรีสุวรรณ

คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภท เกษตรกรทฤษฎีใหม่ ประพันธ์ ศรีสุวรรณ

รายละเอียด
e3616ed2-14e5-4e86-9eff-2ce875f8529a_ประพันธ์.pdf

คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภท ธุรกิจขนาดย่อม บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำ?กัด

คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภท ธุรกิจขนาดย่อม บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำ?กัด

รายละเอียด
3d28dd4a-c408-4d1c-ac61-46f100f9baf9_บจก.ซองเดอร์.pdf

องค์ความรู้ตามพระราชดำริ ฉบับการ์ตูน 2 ภาษา "ราชินีศรีแผ่นดิน"

องค์ความรู้ตามพระราชดำริ ฉบับการ์ตูน 2 ภาษา "ราชินีศรีแผ่นดิน"

รายละเอียด
5f24a774-aca5-4fd7-93d3-7755674b52ff_e-Book_Honorable Queen_Mobile-Size.pdf


แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
ba73f99f-51a7-440c-b923-3d81ebda7892_หนังสือเผยแพร่องค์ความรู้ E-book.pdf

เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์

เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์

รายละเอียด
6c2d58d1-7691-48ef-ad17-ea6bae802b04_(7) เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู.pdfประมวลพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ประมวลพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (พิมพ์ครั้งที่ 2)

รายละเอียด
df1b2b5f-ca73-4efd-9a7f-459963de4850_content all.pdf

 โปสเตอร์ พระราชนีผู้ทรงงานเคียงคู่พระราชาเพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดิน

โปสเตอร์ พระราชนีผู้ทรงงานเคียงคู่พระราชาเพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดิน

รายละเอียด
33538a55-b26b-45f5-a56e-9709bbd3cc52_รวม 5 โปสเตอร์ พระราชินี.pdf

<< < 1 2 3 4 5  ... > >>