สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประเภทของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่ปี 2495-2566 (มีจำนวน 5,176 โครงการ /กิจกรรม ข้อมูล ณ เดือนกันยายน  2566) รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ภาค

จำนวนโครงการ / กิจกรรม

กลาง

862 โครงการ / กิจกรรม

ตะวันออกเฉียงเหนือ

1,316 โครงการ / กิจกรรม

เหนือ

1,972 โครงการ / กิจกรรม

ใต้

989 โครงการ / กิจกรรม

ไม่ระบุภาค

37 โครงการ / กิจกรรม

รวม

5,176 โครงการ / กิจกรรม

 

ทั้งนี้ สามารถจัดแบ่งออกเป็นประเภทของการโครงการได้ ๘ ประเภท คือ

ประเภทโครงการ

จำนวนโครงการ / กิจกรรม

1. โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

3,650 โครงการ / กิจกรรม

2. โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

133 โครงการ / กิจกรรม

3. โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

199 โครงการ / กิจกรรม

4. โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ

344 โครงการ / กิจกรรม

5. โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข

47 โครงการ / กิจกรรม

6. โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร

90 โครงการ / กิจกรรม

7. สวัสดิการสังคม/การศึกษา

438 โครงการ / กิจกรรม

8. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ/อื่นๆ

275 โครงการ / กิจกรรม

 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บางโครงการมีกิจกรรมเดียว ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีเดียว บางโครงการมีหลายกิจกรรมและดำเนินการต่อเนื่องในปีต่อไป ดังนั้นหน่วยนับของโครงการจึงเป็น โครงการ / กิจกรรม