ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินช่วยเหลือราษฎรบ้านสำโรงและโรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

- โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านตายอย ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

 

  

 

-  โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมปรับปรุงฟื้นฟูคลองธรรมชาติบ้านศรีทายาทอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ   ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

-  โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

-  โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยดินทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

-  โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยนาเหนืออันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

-  โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำต้นลำปะเทียอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

   

   

-  โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินลับอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

-  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบท่อส่งน้ำบ้านโพนไฮอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

-  โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแคนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อำเภอดงหลวง   จังหวัดมุกดาหาร

-  โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร

 

          

-  โครงการฝายห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

   
 

-  โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร

 

    

 

-  โครงการพัฒนาพื้นที่กิ่งอำเภอศิลาลาดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

-  โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านรุ่งอรุณและบ้านกระหวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  บ้านกระหวัน ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

   

-  โครงการก่อสร้างฝายลำน้ำยามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
-  โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
-  โครงการจัดหาแหล่งน้ำให้กับราษฎรบ้านค้อ ( งานขุดลอกลำน้ำยาม ) ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
                                         

   

 

-  โครงการก่อสร้างเส้นทางเข้าหมู่บ้านหมากแข้ง  อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

 

 

   

-  โครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาวพร้อมระบบท่อส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
-  โครงการอ่างเก็บน้ำลำพันชาดน้อย บ้านวังทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

 

 

   

-  โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองบ่ออองและขุดร่องชักน้ำ พร้อมติดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

-  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยหินพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองพันทาอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

 

   

-   โครงการจัดหาแหล่งน้ำให้ราษฎรตำบลดินจี่ (ขุดสระเก็บน้ำประจำไร่นา)  ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
-  โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบ บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์