• ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ต้นทุนต่อหน่วย

พบทั้งหมด 23 รายการ
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายละเอียด
455f52dc-f607-4594-b839-d65e28e6daec_4.2 รายงานผลการเปรียบเทียบและผลการวิเคราะห์ ปี 60.pdf


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปี พ.ศ. 2560

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปี พ.ศ. 2560

รายละเอียด
afa73e8b-58a6-4a2a-8333-4ba160f99951_1.pdf

รายงานการจัดทำต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี 2560

รายงานการจัดทำต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี 2560

รายละเอียด
bf6b8cfb-939a-4c40-bdc1-f5a33bbfcfd8_1.รายงานวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมฯ 2559.pdf

รายงานการจัดทำต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหารประจำปี 2559

รายงานการจัดทำต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหารประจำปี 2559

รายละเอียด
7451b3e0-c167-4676-94df-d8b6bb40a805_Costdata.rar

รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรมโดยสรุปของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรมโดยสรุปของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายละเอียด
วิเคราะห์ต้นทุน 2558.pdf

ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปี 2557

ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปี 2557

รายละเอียด
GCI_CostData.rar

คู่มือการใช้ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

คู่มือการใช้ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายละเอียด
คู่มือการใช้งานระบบ GCI_2557.pdf

การวิเคระห์แนวโน้หน่วยงานที่มีต้นทุนสูงสุด 10 อันดับ ประจำปี 2556

การวิเคระห์แนวโน้หน่วยงานที่มีต้นทุนสูงสุด 10 อันดับ ประจำปี 2556

รายละเอียด
8.4 การวิเคราะห์แนวโน้มหน่วยงานที่มีต้นทุนสูงสุด 10 อันดับ ประจำปี 2556.pdf

รายงานสรุปต้นทุนงานบริการสาธารณะในกิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2556

รายงานสรุปต้นทุนงานบริการสาธารณะในกิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2556

รายละเอียด
8.3 รายงานสรุปต้นทุนงานบริการสารธารณะในกิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2556.pdf

รายงานสรุปต้นทุนงานบริการสาธารณะในกิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2555

รายงานสรุปต้นทุนงานบริการสาธารณะในกิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2555

รายละเอียด
8.2รายงานสรุปต้นทุนงานบริการสารธารณะในกิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2555 (ตามขนาดของส่วนราชการ).pdf

หนังสือกรมบัญชีกลางด่วน ที่ กค 0423.2/ว 366 ลวันที่ 30 กันยายน 2558

หนังสือกรมบัญชีกลางด่วน ที่ กค 0423.2/ว 366 ลวันที่ 30 กันยายน 2558

รายละเอียด
8.1 หนังสือกรมบัญชีกลางด่านที่ กค 0423.2_ว 366 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558.pdf

แบบประเมินผลของผู้บริหารหรือคณะทำงานต้นทุนผลผลิต ด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนผลผลิต ปี 2558

แบบประเมินผลของผู้บริหารหรือคณะทำงานต้นทุนผลผลิต ด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนผลผลิต ปี 2558

รายละเอียด
7.แบบประเมินของผู้บริหารหรือคณะทำงานต้นทุนผลผลิต 2558.pdf

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปี 2558

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปี 2558

รายละเอียด
6.รายงานผลตามแผนเพิ่ม_2558_ลปร.เห็นชอบแล้ว.pdf

อนุมัติแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558

อนุมัติแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558

รายละเอียด
5.อนุมัติแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 2558_ลปร.อนุมัติแล้ว.pdf

รายงานการคำนวณและเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตปี 2556 กับปี 2557

รายงานการคำนวณและเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตปี 2556 กับปี 2557

รายละเอียด
4.รายงานการคำนวณและเปรียบเทียบต้นทุน_ปี 2556 - 2557.pdf

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุน ที่ 9/2558 ลงวันที่ 12 มกราคม 2558

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุน ที่ 9/2558 ลงวันที่ 12 มกราคม 2558

รายละเอียด
3.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ต้นทุน ที่ 9_2558.pdf

ที่ กค 0423.3/ว402 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 เกณฑ์ประเมินฯ ปี 58

ที่ กค 0423.3/ว402 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 เกณฑ์ประเมินฯ ปี 58

รายละเอียด
2.ที่ กค 0423.3_ว402_26_12_57_เกณฑ์ประเมินฯ ปี 58.pdf

แนวทางการคำนวณต้นทุนผลผลิตของงานบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แนวทางการคำนวณต้นทุนผลผลิตของงานบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายละเอียด
1.แนวทางการคำนวณต้นทุนผลผลิตของงานบริการสาธารณะ.pdf

รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงาน กปร. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงาน กปร. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

รายละเอียด
รายงานต้นทุน 2557.pdf

<< < 1 2 > >>