สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

หนังสือ/เอกสาร/แบบฟอร์ม

พบทั้งหมด 177 รายการ
ประวัติศาสตร์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับภาษาไทย จัดพิมพ์ครั้งที่ 2

ประวัติศาสตร์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับภาษาไทย จัดพิมพ์ครั้งที่ 2

รายละเอียด
DownloadURL.pdf

ผลสำเร็จจากองความรู้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2560

ผลสำเร็จจากองความรู้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2560

รายละเอียด
E-bookผลสำเร็จศูนย์ศึกษาภูพานครั้งแรก.pdf

คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภท ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านท่าเรือ

คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภท ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านท่าเรือ

รายละเอียด
6096a355-cdfe-46c9-9bea-f9277df29b3d_ชุมชนบ้านท่าเรือ.pdf

พรรณไม้ม่วง เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พรรณไม้ม่วง เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียด
2554ce42-a038-46af-abf7-4bea442c3f75_สวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วง.pdf

คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภท เกษตรกรทฤษฎีใหม่ ประพันธ์ ศรีสุวรรณ

คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภท เกษตรกรทฤษฎีใหม่ ประพันธ์ ศรีสุวรรณ

รายละเอียด
e3616ed2-14e5-4e86-9eff-2ce875f8529a_ประพันธ์.pdf

คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภท ธุรกิจขนาดย่อม บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำ?กัด

คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภท ธุรกิจขนาดย่อม บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำ?กัด

รายละเอียด
3d28dd4a-c408-4d1c-ac61-46f100f9baf9_บจก.ซองเดอร์.pdf

องค์ความรู้ตามพระราชดำริ ฉบับการ์ตูน 2 ภาษา "ราชินีศรีแผ่นดิน"

องค์ความรู้ตามพระราชดำริ ฉบับการ์ตูน 2 ภาษา "ราชินีศรีแผ่นดิน"

รายละเอียด
5f24a774-aca5-4fd7-93d3-7755674b52ff_e-Book_Honorable Queen_Mobile-Size.pdf


แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
ba73f99f-51a7-440c-b923-3d81ebda7892_หนังสือเผยแพร่องค์ความรู้ E-book.pdf

เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์

เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์

รายละเอียด
6c2d58d1-7691-48ef-ad17-ea6bae802b04_(7) เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู.pdfประมวลพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ประมวลพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (พิมพ์ครั้งที่ 2)

รายละเอียด
df1b2b5f-ca73-4efd-9a7f-459963de4850_content all.pdf

 โปสเตอร์ พระราชนีผู้ทรงงานเคียงคู่พระราชาเพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดิน

โปสเตอร์ พระราชนีผู้ทรงงานเคียงคู่พระราชาเพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดิน

รายละเอียด
33538a55-b26b-45f5-a56e-9709bbd3cc52_รวม 5 โปสเตอร์ พระราชินี.pdf

โปสเตอร์ พระราชาผู้ทรงงานเพื่อแผ่นดิน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โปสเตอร์ พระราชาผู้ทรงงานเพื่อแผ่นดิน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียด
205f8070-d894-47ad-adc9-01e70a7b7293_รวม 5 โปสเตอร์ พระราชา.pdf


8 ผลสำเร็จที่โดดเด่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย

8 ผลสำเร็จที่โดดเด่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย

รายละเอียด
d7c5c6d0-0ab4-4f4c-921f-3be80b8de011_(3) 8 ผลสำเร็จฯ ห้วยทราย.pdf

19 ผลสำเร็จที่โดดเด่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน

19 ผลสำเร็จที่โดดเด่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน

รายละเอียด
d0bdfe30-31de-49f8-9526-225d2d0a1b2d_(4) 19 ผลสำเร็จฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน.pdf

17 ผลสำเร็จที่โดดเด่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

17 ผลสำเร็จที่โดดเด่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

รายละเอียด
e66dffb6-a690-4d44-8fc4-8c576f4faffc_(6) 17 ผลสำเร็จฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง.pdf

20 ผลสำเร็จที่โดดเด่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

20 ผลสำเร็จที่โดดเด่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

รายละเอียด
c3aba8ac-0d69-4b6f-afb0-0ec1af18b076_(5) 20 ผลสำเร็จฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ .pdf

<< < 1 2 3 4 5  ... > >>