สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

หลักการทรงงาน ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2563


ท่านสามารถใช้งานแบบ Flipbook ได้ ที่นี่