ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

เอกสารติดตาม/ประเมินผลโครงการ

พบทั้งหมด 57 รายการ
รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
Aw หนังสือ ปากพนัง new(1).pdf

รายงานการประเมินประโยชน์ของชุมชนอย่างยั่งยืนโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา

รายงานการประเมินประโยชน์ของชุมชนอย่างยั่งยืนโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา

รายละเอียด
E- book รายงานการประเมินประโยชน์สุขนฤบดินทร.pdf

รายงานการประเมินผลแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี พ.ศ.2560-2564

รายงานการประเมินผลแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี พ.ศ.2560-2564

รายละเอียด
รายงานประเมินแผนแม่บทศศพปี60-64.pdf

รายงานติดตามผลลัพธ์การดำเนินโครงการทำนบดินห้วยนกเค้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา

รายงานติดตามผลลัพธ์การดำเนินโครงการทำนบดินห้วยนกเค้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

รายละเอียด
รวมเล่มเอกสารรายงานฯ ทำนบดินห้วยนกเค้าฯ.pdf

รายงานผลการติดตามผลลัพธ์การดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง กรณี การใช้น้ำเพื่อการเกษตรจากอ่างเก็บน้ำดอกกราย

รายงานผลการติดตามผลลัพธ์การดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง กรณี การใช้น้ำเพื่อการเกษตรจากอ่างเก็บน้ำดอกกราย

รายละเอียด
เอกสารรายงานฯ อ่างเก็บน้ำดอกกราย ปี 2566 ฉบับแก้ไข.pdf

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในภาพรวมทั้ง 4 ภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในภาพรวมทั้ง 4 ภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียด
รายงานประจำปี 2565 (รวมทั้ง 4 ภาค).pdf

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียด
รายงานประจำปี 2565 (ภาคอีสาน).pdf

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียด
รายงานประจำปี 2565 (ภาคกลาง).pdf

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียด
รายงานประจำปี 2565 (ภาคใต้).pdf

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียด
รายงานประจำปี 2565 (ภาคเหนือ).pdf

รายงานผลการศึกษาโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการศึกษาโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียด
เอกสารรายงานผลการศึกษาตัวชี้วัดปี 2565.pdf

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการปลูกป่าไม้เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาระบบนิเวศป่าไม้จากเหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่มในพื้นที่บ้านต้นขนุน ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการปลูกป่าไม้เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาระบบนิเวศป่าไม้จากเหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่มในพื้นที่บ้านต้นขนุน ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
3_รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ บ้านต้นขนุน.pdf

รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ

รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ

รายละเอียด
1_รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ เกษตรที่สูง.pdf

รายงานผลการดำเนินงานโครงการทหารพันธ์ุดี

รายงานผลการดำเนินงานโครงการทหารพันธ์ุดี

รายละเอียด
รายงานโครงการทหารพันธุ์ดี.pdf

รายงานการประเมินผลโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายงานการประเมินผลโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
รายงานประเมินผลห้วยทรายขมิ้นฯ.pdf

รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก บริเวณเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก บริเวณเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

รายละเอียด
Pasak.pdf

รายงานผลการศึกษา โครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการศึกษา โครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียด
ตัวชี้ตัว 64.pdf

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โครงการรวม 4 ภาค

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการรวม 4 ภาค

รายละเอียด
รายงานประจำปี 2564 รวม 4 ภาค.pdf

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โครงการภาคกลาง

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการภาคกลาง

รายละเอียด
รายงานประจำปี 2564 (ภาคกลาง).pdf

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โครงการภาคใต้

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการภาคใต้

รายละเอียด
รายงานประจำปี 2564 (ภาคใต้).pdf

<< < 1 2 3 > >>