สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

เอกสารติดตาม/ประเมินผลโครงการ

พบทั้งหมด 25 รายการ
รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน

รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน

รายละเอียด
รวมเล่มแม่น้ำปิงฯ.pdf

ข้อมูลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ข้อมูลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
ข้อมูลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริฯ.pdf

ข้อมูลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ

ข้อมูลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ

รายละเอียด
28 ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้(F).pdf

ข้อมูลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

ข้อมูลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

รายละเอียด
15 ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน.pdf

รายงานการติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของ-ลุ่มน้ำปายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายงานการติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของ-ลุ่มน้ำปายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
หนังสือป่าสักนวมินทรราชินี.pdf

รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด
รายงานประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานฯ จ.เชียงใหม่.pdf

สรุปรายงานการติดตามประเมินผล ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สรุปรายงานการติดตามประเมินผล ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
d2951a96-8f66-4f74-88a9-02de375df782_สรุปรายงานการติดตามประเมินผลศูนย์สาขาฯ.pdf

คู่มือการจัดทำตัวชี้วัด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คู่มือการจัดทำตัวชี้วัด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
401452ec-12e6-4af5-b988-c82b0d0152b3_1 คู่มือ การจัดทำตัวชี้วัดฉบับสมบูรณ์ PDF.pdf

คู่มือปฏิบัติงานตัวชี้วัด  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

คู่มือปฏิบัติงานตัวชี้วัด ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

รายละเอียด
e6985223-f96c-4866-a897-e5a21bf3317d_2 คู่มือ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่ง.pdf

คู่มือปฏิบัติงานตัวชี้วัด  ด้านการพัฒนาการเกษตร

คู่มือปฏิบัติงานตัวชี้วัด ด้านการพัฒนาการเกษตร

รายละเอียด
0251dbc4-96fb-41b2-8b40-ab82b55664e7_3 คู่มือ ด้านการพัฒนาการเกษตร.pdf

คู่มือปฏิบัติงานตัวชี้วัด  ด้านการพัฒนาที่ดิน

คู่มือปฏิบัติงานตัวชี้วัด ด้านการพัฒนาที่ดิน

รายละเอียด
1d1e0668-ef46-4b6f-9d41-8d663f4d513e_4 คู่มือ ด้านการพัฒนาดิน.pdf

คู่มือปฏิบัติงานตัวชี้วัด  ด้านการพัฒนาป่าไม้

คู่มือปฏิบัติงานตัวชี้วัด ด้านการพัฒนาป่าไม้

รายละเอียด
08d0c802-6a37-4dd3-8d3d-e8c94286214e_5 คู่มือ ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาป่าไม้.pdf

 คู่มือปฏิบัติงานตัวชี้วัด  ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

คู่มือปฏิบัติงานตัวชี้วัด ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

รายละเอียด
2b3ba478-298b-462c-aa41-bef4d8713b0c_6คู่มือ ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ.pdf

รายงานผลการศึกษา การจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายงานผลการศึกษา การจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
52b0580f-dbfd-4c1f-ba37-e2bd58a2ad39_7 รายงานผลการศึกษา การจัดทำตัวชี้วัด.pdf

สรุปรายงานผลการศึกษา การจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สรุปรายงานผลการศึกษา การจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
5988e581-a60a-4e79-9190-fc3878bd8d59_8 สรุปรายงานผลการศึกษา การจัดทำตัวชี้วัด.pdf

รายงานการประเมินผลโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชุนเขาซับแกงไก่ จังหวัดลพบุรี (เล่มใหญ่)

รายงานการประเมินผลโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชุนเขาซับแกงไก่ จังหวัดลพบุรี (เล่มใหญ่)

รายละเอียด
f7392baa-1556-42ec-97dc-3c33bd9fb4b7_เล่มใหญ่ (2).pdf

การประเมินผลโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชุนเขาซับแกงไก่ จังหวัดลพบุรี (เล่มเล็ก)

การประเมินผลโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชุนเขาซับแกงไก่ จังหวัดลพบุรี (เล่มเล็ก)

รายละเอียด
59b02049-bb9c-4489-b7c1-e94d2ee1355f_เล่มเล็ก.pdf

สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชลบุรี

สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชลบุรี

รายละเอียด
ChonburiEvaluateSummary141157.pdf

รายงานการประเมินผล โครงการห้วยใหญ่วังแขม (เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ) อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

รายงานการประเมินผล โครงการห้วยใหญ่วังแขม (เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ) อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

รายละเอียด
รวมเล่มห้วยใหญฉบับสมบูรณ์.pdf

การประเมินผลงานขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การประเมินผลงานขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
สรุปห้วยฮ่องไคร้.pdf

<< < 1 2 > >>