ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน ๒ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

เรื่องเดิม

               สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน ๒ ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี สรุปความว่า ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาน้ำเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน ๒ ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตร โดยการปรับปรุงท่อส่งน้ำ ก่อสร้างถังเก็บน้ำและระบบกรองน้ำ พร้อมปรับปรุงสระเก็บน้ำของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน ๒ เพื่อให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน ๒ และหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เพียงพอตลอดทั้งปี

ผลการดำเนินงาน

          กรมชลประทานดำเนินการวางระบบท่อส่งน้ำเป็นท่อเหล็กเหนียวพร้อมอาคารประกอบ ความยาว ๑,๓๔๐ เมตร พร้อมถังเก็บน้ำ ความจุ ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๒ แห่ง ก่อสร้างอาคารโรงเก็บเครื่องกรองน้ำเพื่อผลิตน้ำดื่มพร้อมอุปกรณ์ประกอบ และอาคารฝายหินก่อ ขนาด ๙.๕๐ x .๐๐ x .๐๐ เมตร ซึ่งปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้แล้ว

     

                      อาคารโรงเก็บเครื่องกรองน้ำ                        ถังเก็บน้ำ ความจุ ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

           สนับสนุนกิจกรรมด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับครูนักเรียนให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน ๒ และราษฎรบริเวณใกล้เคียงได้มีแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตร รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภายในโรงเรียน และราษฎรบริเวณใกล้เคียง จำนวน ๑๒๙ ครัวเรือน

 

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่นี่