ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและขุดลอกร่องน้ำในการแก้ไขปัญหาร่องน้ำ หน้าท่าเทียบเรือมูลนิธิชัยพัฒนา - กาชาดไทย (บ้านทุ่งรัก) บ้านทุ่งรัก หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

เรื่องเดิม

           สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุมัติหลักการ สำหรับงานขุดลอกร่องน้ำ และงานก่อสร้างกำแพงกันดิน เพื่อแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขินในพื้นที่โครงการชัยพัฒนา - กาชาดไทย (บ้านทุ่งรัก) อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ และมอบหมายให้ กรมเจ้าท่า เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน (ตามหนังสือสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ที่ ชพ (สบค) ๒๙๘๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 

ผลการดำเนินงาน

           กรมเจ้าท่าได้จัดสรรงบประมาณปกติเพื่อดำเนินการขุดลอกร่องน้ำ ระยะทาง ๙๘๑ เมตร โดยเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ และดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว L โดยกำแพงกันดินด้านขวาท่าเทียบเรือ สูง ๔.๕๕ เมตร ยาว ๖๐.๕๐ เมตร และด้านซ้ายท่าเทียบเรือ สูง ๕.๔๐ เมตร ยาว ๖๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหน้าท่าเทียบเรือปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้การดำเนินงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังมีความล่าช้ากว่าแผนงานที่ได้วางไว้ เนื่องจากผู้รับจ้างเข้าพื้นที่โครงการล่าช้า และขาดสภาพคล่อง รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการก่อสร้างเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ตามหลักวิศวกรรม

ประโยชน์ที่ได้รับ

           ทำให้ราษฎรบ้านทุ่งรัก หมู่ที่ ๖ และบ้านบางแดด หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่นางขาว รวมถึงราษฎรบ้านท่าแป๊ะโย้ย หมู่ที่ ๒ บ้านปากจก หมู่ที่ ๔ และบ้านเกาะระ หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะพระทองและราษฎรบ้านหินลาด หมู่ที่ ๓ ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา จำนวนประมาณ ๔๙๔ ครัวเรือน สามารถใช้ร่องน้ำในการคมนาคมสัญจร และออกเรือไปประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านได้สะดวกมากขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพังทลายของตลิ่งบริเวณท่าเทียบเรือในพื้นที่โครงการชัยพัฒนา - กาชาดไทย (บ้านทุ่งรัก) ส่งผลให้ราษฎรมีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สภาพพื้นที่ก่อนดำเนินงานโครงการฯ

  

  

  

 

 

แนวร่องน้ำที่จะดำเนินการขุดลอก

บริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดิน

 ระหว่างดำเนินงานโครงการฯ

  

 

 

 

 

 

 

งานขุดลอกร่องน้ำ

  

 

 

 

 

 

งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังหน้าท่าเทียบเรือมูลนิธิชัยพัฒนา - กาชาดไทย (บ้านทุ่งรัก)

สภาพหลังดำเนินงานโครงการฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

  

 

 

 

แนวร่องน้ำที่ดำเนินการขุดลอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว

  

 

 

 

 

 

เขื่อนป้องกันตลิ่งพังที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

  

 

 

 

 

 

ราษฎรบ้านทุ่งรัก หมู่ที่ ๖ และบ้านบางแดด หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่นางขาว รวมถึงราษฎรบ้านท่าแป๊ะโย้ย หมู่ที่ ๒ บ้านปากจก หมู่ที่ ๔ และบ้านเกาะระ หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะพระทอง และราษฎรบ้านหินลาด หมู่ที่ ๓ ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ

 

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่นี่