สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการฝายทดน้ำบ้านรางเข้พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

เรื่องเดิม

           พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๓๓ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา        ความโดยสรุปว่า ควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตามลำน้ำสาขาต่าง ๆ ของห้วยตะเพิน ในเขตอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เช่น ห้วยพุตะเคียน ห้วยแม่ระวัง และลำห้วยสาขาห้วยแม่ตะกึง ห้วยตะกวด ห้วยกระพร้อย และห้วยป่าไร่ เป็นต้น เพื่อหาน้ำช่วยเหลือราษฎรในเขตโครงการให้มีน้ำทำการเพาะปลูก และอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี

 

ผลการดำเนินงาน

            กรมชลประทาน ดำเนินการในกิจกรรมเตรียมงานเบื้องต้น ประกอบด้วย บ้านพักข้าราชการระดับ ๑ – ๒ จำนวน ๑ หลัง รั้วลวดหนาม ป้ายชื่อโครงการ ถนน ระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ

        กรมชลประทานจะดำเนินการก่อสร้างโครงการต่อไปจนแล้วเสร็จตามแผนในปี ๒๕๖๔ โดยมีลักษณะโครงการเป็นฝายทดน้ำพร้อมระบบส่งน้ำความยาวประมาณ ๘ กิโลเมตร

     

                 งานบ้านพักข้าราชการระดับ ๑-๒                   งานถนนเข้าหัวงาน ความยาว ๑,๓๐๐ เมตร

         ขนาด ๑๔๔ ตารางเมตร จำนวน ๑ แห่ง

       

                           งานหอถังแชมเปญ                             งานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง จำนวน ๑ แห่ง

           ขนาดความจุ ๑๕ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ แห่ง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

              เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ให้แก่ ราษฎรหมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งมะสัง ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑๐๐ ครัวเรือน ซึ่งมีพื้นที่รับประโยชน์ จำนวน ๓,๕๐๐ ไร่

สามารถดาวโหลด pdf.ที่นี่