สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ (กิจกรรมฟาร์มตัวอย่างฯ และกิจกรรมชุดดูแลเรือนรับรองที่ประทับ) บ้านเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

เรื่องเดิม

           สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชดำริให้ดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา และสำนักราชเลขาธิการ ได้มีหนังสือ ที่ รล ๐๐๑๐.๑/๕๙๔๓ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ แจ้งให้จังหวัดสงขลา ดำเนินการจัดหาที่ดินในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และอำเภอใกล้เคียง แล้วจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างฯ เพื่อเป็นแหล่งจ้างงานราษฎรที่ไม่มีงานทำโดยการผลิตพืชผักและอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพทางการเกษตรที่ถูกวิธี และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อไป

           ในการนี้ พลเอก ณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ และนายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง ได้เดินทางไปตรวจสอบพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง เห็นว่าพื้นที่สาธารณประโยชน์ “ป่าทุ่งยูง” ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เนื้อที่ประมาณ ๕๐๐ ไร่ มีความเหมาะสมและมีศักยภาพที่จะดำเนินการเป็นฟาร์มตัวอย่างฯ ตามพระราชดำริในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ จังหวัดสงขลาจึงได้ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เนื้อที่ ๖๗๓ ไร่ ๗ ตารางวา เพื่อจัดถวายเป็นที่ตั้งโครงการฯ ภายหลังสำนักพระราชวังได้ประสานจังหวัดสงขลาให้ดำเนินการขอใช้พื้นที่จากกองพลพัฒนาที่ ๔  เพิ่มเติมอีก จำนวน ๑๒๕ ไร่ ๒ งาน ๗๐.๘ ตารางวา รวมพื้นที่โครงการฯ ทั้งสิ้น ๗๙๘ ไร่ ๒ งาน ๗๗.๘ ตารางวา

ผลการดำเนินงาน (กิจกรรมฟาร์มตัวอย่างฯ)

           หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในฟาร์มตัวอย่างฯ แล้ว ดังนี้

  • งานปศุสัตว์ ดำเนินการเลี้ยงเป็ดบาบารี่ จำนวน ๑๓๐ ตัว เลี้ยงไก่แดงสุราษฎร์ จำนวน ๑๔๕ ตัว เลี้ยงไก่ไข่ จำนวน ๒๗๓ ตัว เลี้ยงไก่ดำภูพาน จำนวน ๒๒ ตัว เลี้ยงกกระจอกเทศ จำนวน ๑ ตัว เลี้ยงกระบือ จำนวน ๓ ตัว เลี้ยงแพะพันธุ์บอร์ และพันธุ์ลูกผสม จำนวน ๒๘ ตัว เลี้ยงแกะ จำนวน ๖ ตัว เลี้ยงผึ้งโพรง จำนวน ๙๐ กล่อง และเลี้ยงชันโรง จำนวน ๑๓ กล่อง ปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
  • งานประมง ดำเนินการเลี้ยงปลากดเหลือง จำนวน ๙ กระชัง และเลี้ยงปลานิล จำนวน ๑ กระชัง ปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
  • งานพืชผักและพืชไร่ และไม้ผล ดำเนินการปลูกผักยกแคร่ จำนวน ๓ แปลง ปลูกผักกางมุ้ง จำนวน ๑๐ หลัง และปลูกผักลางแจ้ง จำนวน ๒ ไร่ รวมถึงปลูกข้าวโพดหวาน มะละกอ มะพร้าวน้ำหอม แก้วมังกร และส้มโอทับทิมสยาม ปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ผลการดำเนินงาน (กิจกรรมชุดดูแลเรือนรับรองที่ประทับ)

        กองทัพภาคที่ ๔ โดยมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการภายในโครงการฯ ปรับปรุงดูแลอาคารเรือนที่ประทับ จำนวน ๑ หลัง อาคารหอเลี้ยง จำนวน ๑ หลัง และอาคารข้าราชบริพาร จำนวน ๕ หลัง โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

  • กิจกรรมแม่บ้านดูแลทำความสะอาดอาคารทั้งภายในและภายนอกอาคาร
  • กิจกรรมงานสวน ตัดหญ้าภายในพื้นที่ ตัดแต่งดอกไม้และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม
  • กิจกรรมซ่อมแซมหลังคาอาคารเรือนรับรองที่ประทับที่ชำรุด

ประโยชน์ที่ได้รับ

          สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ได้เป็นอย่างดี สามารถสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรได้อย่างต่อเนื่อง มีการจ้างงานในพื้นที่ เป็นแหล่งให้ความรู้แก่ผู้เข้ามาทำงานในฟาร์มตัวอย่างฯ ที่จะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับราษฎรที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการฯ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและในที่ดินที่ทำกินของตนเองได้เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมและดูแลรักษาปรับปรุงเรือนที่ประทับให้มีความสวยงามและสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานตลอดเวลา

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

งานปศุสัตว์

   

 

 

 

งานประมง                                                                  งานพืชผักและพืชไร่ และไม้ผล

 

              

กิจกรรมแม่บ้านดูแลทำความสะอาดอาคารทั้งภายในและภายนอกอาคารเรือนรับรอง

 

                 

กิจกรรมงานสวน ตัดหญ้าภายในพื้นที่ ตัดแต่งดอกไม้ และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม

 

                

กิจกรรมซ่อมแซมหลังคาอาคารเรือนรับรองที่ชำรุด

 

 

 

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่นี่