สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการขุดสระเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อจัดหาแหล่งน้ำ ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล บ้านพันวาล ๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

เรื่องเดิม

        วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล บ้านพันวาล ๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า

           “...ขอให้กรมชลประทาน และสำนักงาน กปร. ร่วมกันพิจารณาจัดหาน้ำเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล โดยการปรับปรุงและขยายความจุของสระเก็บน้ำภายในโรงเรียน การปรับปรุงระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรของโรงเรียน พร้อมกับการติดตั้งรางน้ำฝนและถังเก็บน้ำฝนทุกอาคารเรียน รวมทั้งขอให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบบริเวณเหนือฝายและจุดจ่ายน้ำของโครงการฝายทดน้ำบ้านพันวาลด้วย...”

ผลการดำเนินงาน

           กรมชลประทานดำเนินการขุดลอกสระเก็บน้ำเก่าภายในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล ให้มีความจุในการเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้นจาก ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็น ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ ความยาว ๑๑๙ เมตร เชื่อมต่อกับแนวท่อส่งน้ำเดิมของโครงการฝายบ้านพันวาล รวมทั้งติดตั้งรางระบายน้ำฝนภายในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล ความยาว ๓๘๔ เมตร ปัจจุบันมีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๐ และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒

           ทั้งนี้ ได้มีการจัดตั้ง “กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานบ้านพันวาล ๔” ขึ้น เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อให้ราษฎรบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

           เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะทำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล มีแหล่งน้ำต้นทุนในการสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค พื้นที่การเกษตร และกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนและครู จำนวนประมาณ ๑๕๒ คน ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

 

 

สระเก็บน้ำเก่าภายในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล ก่อนที่จะดำเนินการปรับปรุง

 

 

งานปรับปรุงสระเก็บน้ำให้สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งระบบท่อส่งน้ำ และ

อาคารประกอบความยาว ๑๑๙ เมตร
 

 

ครูและนักเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล ที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการฯ

สามารถดาวโหลดpdfได้ที่นี่