หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา
 
 

 

โครงการสื่อมวลชนสัญจร "สื่อศิลปิน รวมใจ ถวายในหลวง"
           จากน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระ ราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อน ทั้งในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ การอนุรักษ์ป่าไม้ การพัฒนาที่ดิน การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างอเนกอนันต

           สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน  กปร.) ในฐานะหน่วยงานกลางในการสนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมีความประสงค์จะจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรโครงการ “สื่อศิลปิน รวมใจ ถวายในหลวง” ขึ้นเพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เพื่อให้สื่อและศิลปินเป็นตัวแทนและสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจและเผยแพร่ไปสู่ประชาชนและสังคมโดยรวมให้ได้ตระหนัก และสามารถน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น

1.  เพื่อ เผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระราชดำริด้านการพัฒนา รวมทั้งทฤษฎีการพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ให้สาธารณชนได้รับรู้รับทราบ และพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนในการสนองพระราชดำริให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.  เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ในแนวพระราชดำริและสามารถน้อมนำไปปฏิบัติในการดำรงชีวิตได้ดียิ่งขึ้น
3.  เพื่อ ให้เกิดการบูรณาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาตามแนวพระราชดำริจากโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริผ่านสื่อมวลชนและศิลปินได้อย่างถูกต้องและแพร่หลาย ยิ่งขึ้น

1.  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2.  สื่อมวลชนทุกแขนง
3.  ประชาชนทั่วไป

โดยดำเนินการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรโครงการ  “สื่อศิลปิน รวมใจ ถวายในหลวง”  จำนวน 4 ครั้ง ในพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย  โดยเชิญสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม  ครั้ง ละ 3 วัน 2 คืน  
 

ครั้งที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2553  พื้นที่จังหวัด นครพนม มุกดาหาร และ สปป. ลาว 

   

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.