หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา
 
 
 วันที่ 24 มกราคม 2554  
07.00 น.
สื่อมวลชนและคณะ พร้อมกันที่สำนักงาน กปร.
07.30 น.
เดินทางจากสำนักงาน กปร. ไปยังโครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวราราม วรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
บ้านห้วยใหญ่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยรถตู้ปรับอากาศ
10.30 น.
เดินทางถึง ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
รับประทานอาหาร ว่าง ณ บริเวณพื้นที่โครงการ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีหรือผู้แทน กล่าวต้อนรับคณะสื่อศิลปิน
- เลขาธิการ กปร. หรือผู้แทนบรรยายสรุปวัตถุประสงค์ในการจัด กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 5/2553 และการจัดกิจกรรม “ สื่อศิลปิน รวมใจ ถวายในหลวง” ในปี 2554 พร้อมการบรรยายสรุปการสนองพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ภาคกลาง
- นางกิ่งทอง ชุ้นสามพราน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีเกษตรกรรม บรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
11.30 น.
นางสาวทิพวรรณ สิทธิรังสรรค์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการพาชมแปลงสาธิตทดลองเกษตรธรรมชาติ
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
13.00 น.
ออกเดินทางจาก ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมฯ
13.15 น.
นมัสการสมเด็จพระญาณนเรศ
13.30 น.
เดินทางไปยังบ้านเกษตรกร ที่นำแนวพระราชดำริการเกษตรไปปฏิบัติจนกระทั่งมีชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืน จำนวน 3 ราย
14.20 น.
เดินทางไปยังศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง จังหวัดชลบุรี รับฟังการบรรยายสรุปกิจกรรม
14.30 น.
เดินทางถึงศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง ชมการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง (อาทิ หมีควาย กวาง นก เป็นต้น )
15.20 น.
ออกเดินทางจากศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง ไปยังศูนย์ศึกษาธรรมชาติโครงการป่าสิริเจริญวรรษฯ
15.30 น.
เดินทางถึงศูนย์ศึกษาธรรมชาติโครงการป่าสิริเจริญวรรษฯ
 
- รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินโครงการ และชมเส้นทางธรรมชาติ
16.30 น.
ออกเดินทางออกจากโครงการป่าสิริเจริญวรรษฯ ไปยังที่พักโรงแรม
17.30 น.
ถึงที่พักโรงแรมสวนนงนุช อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี
18.30 น.
รับประทานอาหารค่ำ และกิจกรรมสันทนาการ ณ สวนนงนุช
วันที่ 25 มกราคม 2554  
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก
08.00 น.
ออกเดินทางจากที่พักสวนนงนุช ไปยังโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง-ชลบุรี
09.00 น.
เดินทางถึงโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง-ชลบุรี
 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หรือผู้แทนกล่าวต้อนรับ          
- เลขาธิการ กปร. หรือผู้แทนบรรยายสรุปการสนองพระราชดำริ                                                                          
- นายเอกชัย พฤกษ์อำไพ บรรยายสรุปเกี่ยวการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง-ชลบุรี              
- รับประทานอาหารว่าง                                             
10.00 น.
เยี่ยมชมกิจกรรมภายในโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ประกอบด้วย
 
1. ด้านพืชสวน /ชมไม้ดอกไม้ประดับ/ยางพารา/น้ำส้มควันไม้             
2. ด้านปศุสัตว์/ชมศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์แบบบูรนาการ/การสาธิต การเลี้ยงสัตว์/พิพิธภัณฑ์การเกษตรวิถีไทย                                
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ภายในโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ                                                
13.00 น.
ออกเดินทางไปยังบ้านเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนวิชาการจากโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง                       
  ตามพระราชดำริในการประกอบอาชีพการเกษตร
- เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานในส่วนของการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตร 
- เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมของบ้านเกษตรกร   
13.10 น.
เดินทางไปยังบ้านเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในการปลูกยางพารา    
14.00 น.
เดินทางโดยเรือจากท่าเทียบเรือ ไปยังบ้านเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการทำประมง                          
14.30 น.
เดินทางถึงบ้านเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการทำประมง (เลี้ยงปลา และการจับกุ้งก้ามกรามภายในโครงการฯ) 
 
- สัมภาษณ์ราษฎรกลุ่มประมง                                                      
- รับประทานอาหารว่างที่บ้านเกษตรกร                                   
15.30 น.
เดินทางออกจากบ้านเกษตรกรกลับกรุงเทพมหานคร                 
18.00 น.
ถึงสำนักงาน กปร. กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
บ้านห้วยใหญ่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง
ตามพระราชดำริ
จังหวัดระยอง - ชลบุรี


   

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.