หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา
 
 
 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553  
06.00 น.
สื่อมวลชนและคณะ พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
07.00 น.
เดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายโดยสายการบินแอร์เอเซีย
08.30 น.
ถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
10.30 น.

พิธีแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี 2553 ณ ห้องจัดเลี้ยง โรงแรมวังคำ    

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.

เดินทางไปยังพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าลันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

14.00 น.
เดินทางถึงพื้นที่โครงการ
 

พิธีส่งมอบหน้าที่การบริหารจัดการน้ำและร่วมดูแลบำรุงรักษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตจังหวัดเชียงราย ได้แก่

  1. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าลัน อำเภอพาน
2. โครงการฝายห้วยบ่อส้มพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอแม่สรวย
3. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยฝายพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอเชียงของ
4. โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านทุ่งดุก อำเภอเชียงของ
-ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวต้อนรับ
-เลขาธิการ กปร. หรือผู้แทนบรรยายสรุปวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีส่งมอบโครงการฯพร้อม บรรยายสรุปการสนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์ต่อประชาชน
-อธิบดีกรมชลประทาน หรือผู้แทนกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการฯ และผลการดำเนินงาน
-พิธีส่งมอบหน้าที่การจัดการน้ำและร่วมดูแลบำรุงรักษาโครงการ (มอบกุญแจพร้อมคู่มือการดูแลบำรุงรักษาให้กับราษฎรเพื่อดูแลโครงการต่อไป)
-กลุ่มผู้ใช้น้ำ พร้อมราษฎร ร่วมกล่าวถึงความรู้สึกในการได้รับพระราชทานโครงการฯ
-กิจกรรมขับร้องเพลงจากศิลปินเพื่อสานความสัมพันธ์ความร่วมมือในการสานต่อพระราชดำริให้เกิดประโยชน์สูงสุด
-ถ่ายภาพร่วมกัน
16.30 น. เดินทางกลับที่พัก (โรงแรมวังคำ จังหวัดเชียงราย)
17.30 น. ถึงที่พัก
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553  
08.30 น.

ออกเดินทางจากที่พักไปยังพื้นที่โครงการฝายวังผาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

10.00 น.

เดินทางถึงพื้นที่โครงการฝายวังผาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

  พิธีส่งมอบหน้าที่การบริหารจัดการน้ำและร่วมดูแลบำรุงรักษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตจังหวัดพะเยา ได้แก่
  1. โครงการฝายวังผา อำเภอภูซาง
2. โครงการฝายวังผาเหนือ อำเภอเชียงคำ
3. โครงการฝายปู่ย่า อำเภอเชียงคำ
4. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยยัด อำเภอเชียงคำ
-ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยากล่าวต้อนรับ
-เลขาธิการ กปร. หรือผู้แทนบรรยายสรุปวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีส่งมอบโครงการฯ พร้อมบรรยายสรุปการสนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์ต่อประชาชน
-อธิบดีกรมชลประทาน หรือผู้แทนกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการฯ และผลการดำเนินงาน
-พิธีส่งมอบหน้าที่การจัดการน้ำและร่วมดูแลบำรุงรักษาโครงการ (มอบกุญแจพร้อมคู่มือการดูแลบำรุงรักษาให้กับราษฎรเพื่อดูแลโครงการต่อไป)
-กลุ่มผู้ใช้น้ำ พร้อมราษฎร ร่วมกล่าวถึงความรู้สึกในการได้รับพระราชทานโครงการฯ
-กิจกรรมขับร้องเพลงจากศิลปินเพื่อสานความสัมพันธ์ความร่วมมือในการสานต่อพระราชดำริให้เกิดประโยชน์สูงสุด
-ถ่ายภาพร่วมกัน
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันบริเวณพื้นที่โครงการ
13.00 น. ออกเดินทางไปยังบ้านพักของ นางเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง ราษฎรผู้ชนะเลิศการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2
  ประเภทเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ บ้านเลขที่ 119 หมู่ที่ 9 บ้านสันทราย ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
14.30 น.
เดินทางถึงบ้านนางเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง
 
-นายอำเภอเทิง กล่าวต้อนรับคณะ
-รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงาน โดยนางเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง
-เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ
-สื่อมวลชนสัมภาษณ์ นางเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง
16.30 น.
เดินทางกลับที่พัก
17.30 น.
ถึงที่พัก
18.30 น.
รับประทานอาหารค่ำ
วันที่ 1 ธันวาคม 2553  
08.30 น.
เดินทางจากที่พักไปยังหอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
10.00 น.
เดินทางถึงหอฝิ่น
 
-เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฝิ่น
12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. เดินทางไปศึกษาดูงานด้านสภาพเศรษฐกิจสังคมบริเวณเขตชายแดนพม่า อำเภอแม่สาย
17.30 น.
เดินทางไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
19.30 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
20.20 น. เดินทางจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 141
21.40 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
   พิธีส่งมอบหน้าที่
การบริหารจัดการน้ำ
และร่วมดูแลบำรุงรักษา
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในเขตจังหวัดเชียงราย
พิธีส่งมอบหน้าที่
การบริหารจัดการน้ำ
และร่วมดูแลบำรุงรักษา
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในเขตจังหวัดพะเยา
นางเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง
ผู้ชนะเลิศการประกวดผลงาน
ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจอพอเพียงครั้งที่ 2
ประเภทเกษตรทฤษฎีใหม่
หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำจุดผ่านแดนถาวรแม่สาย

   

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.