หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา
 
 
 วันที่ 28 กรกฎาคม 2553  
06.00 น.
สื่อมวลชนและคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
07.45 น.
ออกเดินทางโดยเครื่องบินสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 102 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปยังจังหวัดเชียงใหม่
09.00 น.
ถึงจังหวัดเชียงใหม่ ออกเดินทางโดยรถยนต์ไปยังศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่
09.30 น.
ถึงศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ
- เลขาธิการ กปร. บรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตภาคเหนือ
10.30 น.
ออกเดินทางโดยรถยนต์ไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาบอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (ระยะเวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง)
12.00 น.
ถึงบริเวณพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
 
- รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.
ผู้แทนกรมชลประทาน บรรยายสรุปโครงการเพิ่มประสิทธิ ภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 9 แห่ง
 
- สัมภาษณ์ผู้บริหารสำนักงาน กปร. และเจ้าหน้าที่ชลประทาน
- เยี่ยมชมบ้านกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ  ในการประกอบอาชีพ
- สัมภาษณ์ราษฎรและกลุ่มผู้ใช้น้ำ
15.00 น.
ออกเดินทางโดยรถยนต์ไปยังอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จังหวัดเชียงใหม่ (ระยะเวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง)
17.00 น.
ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จังหวัดเชียงใหม่
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น และกิจกรรมสันทนาการ
21.00 น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 29 กรกฎาคม 2553  
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
08.00 น.
เดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ บริเวณอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
09.00 น.
ออกเดินทางโดยรถยนต์จากที่ทำการอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังไปยังโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านแม่ตุงติง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
  (ระยะเวลา 2 ชั่วโมง)
11.00 น.
ถึงโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านแม่ตุงติง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
 
- เลขาธิการ กปร. บรรยายสรุปภาพรวมการสนองพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
- ที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง (นายสหัส  บุญญาวิวัฒน์) บรรยาย สรุปผลการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ
- สัมภาษณ์ผู้บริหารสำนักงาน กปร. และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.
- เยี่ยมชมกิจกรรมภายในฟาร์มตัวอย่าง อาทิ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และหัตถกรรม
  - สัมภาษณ์ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
14.30 น.
ออกเดินทางโดยรถยนต์ไปยังจังหวัดเชียงใหม่ (ระยะเวลา 1.30 ชั่วโมง)
16.00 น.
ถึงจังหวัดเชียงใหม่
  - พักแรมโรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน เชียงใหม่
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก
21.00 น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 30 กรกฎาคม 2553  
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น.
ออกเดินทางโดยรถยนต์จากโรงแรมที่พัก ไปยังสถานีเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (ระยะเวลา 2 ชั่วโมง)
10.00 น.
ถึงสถานีเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยม่อนล้าน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 
- เลขาธิการ กปร. บรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานสถานีเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ
- ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช บรรยาย สรุปผลการดำเนินงานสถานีเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ
- สัมภาษณ์ผู้บริหารสำนักงาน กปร. และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.
- เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของสถานีเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ อาทิ การปลูกพืชเมืองหนาว และการทำนาขั้นบันได
 
- สัมภาษณ์ราษฎรในโครงการฯ ที่มีชีวิตที่ดีขึ้น
14.30 น.
ออกเดินทางโดยรถยนต์ไปยังจังหวัดเชียงใหม่
16.00 น.
ถึงจังหวัดเชียงใหม่
19.15 น.
ออกเดินทางโดยเครื่องบินสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 117 จาก ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
20.30 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
  * หมายเหตุ   กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
    

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านแม่ตุงติง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยม่อนล้าน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

   

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.