หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา
 
 
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2553  
06.00 น. สื่อมวลชนและคณะ พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง 
09.00 น. ออกเดินทางจากสนามบิน ไปยังสนามบินจังหวัดสกลนคร
10.30 น. ถึงสนามบินจังหวัดสกลนคร และออกเดินทางไปยัง โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
  - ชมสภาพลำน้ำแม่น้ำโขง บริเวณ อ.ธาตุพนม
11.30 น. เดินทางถึง โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำร
  - รับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหารเอื้องคำ
13.00 น.  บรรยายสรุปการจัดโครงการ “สื่อศิลปิน รวมใจ ถวายในหลวง”
 

- ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หรือผู้แทนกล่าวต้อนรับ
- เลขาธิการ กปร. บรรยายสรุปภาพรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการบรรเทาปัญหาน้ำแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง
- ผู้อำนวยการก่อสร้าง 3 (โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำฯ) บรรยายสรุป โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำฯ
- หัวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ บรรยาย การใช้ประโยชน์จากโครงการฯ

14.00 น. เยี่ยมชมโครงการ
  - ชมประตูระบายน้ำก่ำตอนล่าง
- ชมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในลำน้ำก่ำ ซึ่งสูบน้ำจากลำน้ำก่ำ สนับสนุนพื้นที่การเกษตรของราษฎร
15.00 น. สื่อศิลปินพบปะราษฎร แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสาน สัมพันธ์การดำเนินชีวิตร่วมกัน
17.00 น. เดินทางออกจากโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำฯ ไปยังจังหวัดมุกดาหาร
17.30 น. เดินทางถึงที่พัก โรงแรมพลอย จังหวัดมุกดาหาร
18.30 น. รับประทานอาหารพร้อมพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้บริหาร สำนักงาน กปร. ส่วนราชการและสื่อมวลชน ณ โรงแรมที่พัก
22.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
   
วันที่ 13 พฤษภาคม 2553  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น. ออกเดินทางไปยัง โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
09.30 น. เดินทางถึงศูนย์ประสานงานโครงการฯ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 
  - ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต้อนรับ
- เลขาธิการ กปร. บรรยายสรุปแนวพระราชดำริในการวางโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนฯ
- นายอำเภอดงหลวง บรรยายสรุปผลการพัฒนาและประโยชน์ที่ราษฎรได้รับ
10.30 น. เยี่ยมชมโครงการ/สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และราษฎร
  - การพัฒนาแหล่งน้ำ (การใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำ 7 แห่ง)
- งานสหกรณ์ของชุมชนพื้นที่
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ (ต้นน้ำอุโมงค์ผันน้ำ)
13.00 น. เยี่ยมชมโครงการ/สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และราษฎร
  - การบริหารจัดการพื้นที่ป่าตามแนวพระราชดำริโดยชุมชน หมู่บ้านศรีถาวรพนา
14.00 น. สื่อศิลปิน รวมน้ำใจ ถวายในหลวง : กะเทาะชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรบ้านโนนป่าก่อ และรวมพลังสร้างความสามัคคีเพื่อในหลวง
16.00 น. เดินทางออกจากโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนฯ 
17.00 น. เดินทางถึงที่พักแรม โรงแรมพลอย จังหวัดมุกดาหาร
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารริมโขง
22.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
   
วันที่ 14 พฤษภาคม 2553  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น. ออกเดินทางไปยัง จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาวแห่งที่ 2 
09.00 น. เดินทางผ่านแดนไปแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
09.30 น.  เยี่ยมชมสภาพเศรษฐกิจ และสังคมการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว
  - นมัสการพระธาตุอิงฮัง
- ชมประวัติความเป็นมาของสะหวันนะเขต
- ชมสภาพชีวิตเพื่อนบ้านไทยที่มีความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
15.00 น. เดินทางผ่านแดนกลับจังหวัดมุกดาหาร 
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท่านขุน จังหวัดอุบลราชธาน
18.40 น. เดินทางออกจากร้านอาหารไปยังสนามบิน จังหวัดอุบลราชธานี
19.00 น. เดินทางถึงสนามบินจังหวัดอุบลราชธานี
19.55 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
21.00 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
  * หมายเหตุ   กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
   โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านโนนสังข์
ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทราย
ตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
บ้านศรีถาวรพนา ต.กกตูม
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

โครงการ "สื่อศิลปิน
รวมใจ ถวายในหลวง "
ณ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว

   

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.