หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา
 
 
 วันที่ 27 กันยายน 2553  
06.00 น.
สื่อมวลชนและคณะ พร้อมกันที่สนามบิน บน. 6 ดอนเมือง
07.00 น.
ออกเดินทางจากสนามบิน บน. 6 ไปยังสนามบินบ้านทอน จ.นราธิวาส
09.00 น.
ถึงสนามบินบ้านทอน จังหวัดนราธิวาส และออกเดินทางไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส
09.30 น.
ถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

-นายธนน เวชกรนนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  กล่าว ต้อนรับ    
-นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ รองเลขาธิการกปร.  บรรยายสรุป ภาพรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ภาคใต้    
-นายปรีชา โพธิ์ปาน ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ บรรยายสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษา ฯ       
-นั่งรถพ่วงเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนา พิกุลทอง ฯ (ลงดูที่จุดไบโอดีเซล)

11.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารพิกุลกนก ศูนย์ศึกษาฯ
12.30 น.
ออกเดินทางไปยังศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร (ป่าพรุโต๊ะแดง) อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
13.15 น.
ถึงศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร (ป่าพรุโต๊ะแดง)
 
-ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการ โดย นายมาเนตร บุญญานันท์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร และ นายธนิต หนูยิ้ม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ                    
-เยี่ยมชม “ป่าพรุโต๊ะแดง” ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ    
-สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และเพื่อนชาวพรุ                                       
14.45 น.
ออกเดินทางไปยังโรงสีพิกุลทอง ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
15.00 น.
ถึงโรงสีพิกุลทอง ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
 
-นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รับฟัง บรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์โรงสีพิกุล ทองและโรงสีพิกุลทองแห่งใหม่ พร้อมแนะนำผู้รับผิดชอบในการดำเนิน งานในพื้นที่ ได้แก่ (กรมชลประทาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ    กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์)                                             
-กิจกรรมชุมชนเกาะสะท้อน แสดงสินค้าพื้นบ้าน ตลาดของ กินเมืองนราฯ ของฝากและหัตถกรรมพื้นบ้าน
-สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่/ราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ            
17.00 น.
เดินทางกลับที่พักแรม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จ.นราธิวาส                                                                      
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ อาคารพิกุลกนก ศูนย์ศึกษาการพัฒนา พิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส 
-พบปะสังสรรค์ ระหว่างผู้บริหารสำนักงาน กปร. ส่วนราชการ และสื่อมวลชน                                                                         
-ชมการแสดงลิเกฮูลู การแสดงของรักเรียน                                
-กิจกรรมสันทนาการ
                                                               
วันที่ 28 กันยายน 2553  
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จ.นราธิวาส                              
08.00 น.
ออกเดินทางไปยัง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กอ.รมน. ภาค 4 ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี                                     
10.00 น.
เดินทางถึงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กอ.รมน. ภาค 4 ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี                                 
 
-นายธีรเทพ ศรียะพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตจังหวัดปัตตานี                                                                          
-พลโทพิเชษฐ์ วิสัยจร แม่ทัพภาคที่ 4
กล่าวต้อนรับและบรรยาย สรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกองทัพภาคที่ 4
-เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานในศูนย์เรียนรู้ฯ 
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ค่ายสิรินธร             
13.00 น.
เดินทางไปยังเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลาเวลา
15.00 น.
ถึงเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
 
-นายกฤษฎา  บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ จ.ยะลา
15.45 น.
เดินทางไปยังวัดพุทธาธิวาส อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
16.00 น.
ถึงวัดพุทธาธิวาส อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
16.45 น.
เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์เมืองเบตง/บ่อน้ำพุร้อน ตำบลตาเนาะแมเราะ
17.00 น.
ชมพิพิธภัณฑ์เมืองเบตง/บ่อน้ำพุร้อน ต.ตะเนาะแมเราะ อำเภอเบตง
18.30 น.
รับประทานอาหารเย็น ร้านต้าเหยิน
22.00 น.
พักแรมโรงแรมแมนดาริน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
วันที่ 29 กันยายน 2553  
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมแมนดาริน อำเภอเบตง จ.ยะลา
07.00 น.
ชมตลาดเบตง ร้านค้าและสินค้าขึ้นชื่อของเมืองเบตง
08.00 น.
ออกเดินทางไปยังโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านปิยะมิตร 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อ.เบตง
08.30 น.
ถึงโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านปิยะมิตร 2  ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
 
-นายกฤษฎา  บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หรือผู้แทนบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   
-เยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ                                      
-สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และราษฎรที่เข้าร่วมโครงการ                      
11.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันในพื้นที่โครงการฯ
12.15 น.
เดินทางไปยังอุโมงค์ปิยะมิตร ต.ตะเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา
13.00 น.
เดินทางถึงอุโมงค์ปิยะมิตร ต.ตะเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา
18.30 น.
ออกเดินทางไปยังอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
19.15 น.
ออกเดินทางโดยเครื่องบินสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 117 จาก ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
20.15 น.
ออกเดินทางจากสนามบินหาดใหญ่ กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 238
21.45 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
   


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(ไบโอดีเซล)


ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร
(ป่าพรุโต๊ะแดง)โรงสีข้าวพิกุลทอง
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กอ.รมน. ภาค4 ค่ายสิรินธร


โครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หมู่บ้านปิยะมิตร 2

   

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.