ประมวลภาพกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 1
"วิถีพอเพียงตามแนวพระราชดำริ"
พื้นที่จังหวัดระยอง-จันทบุรี
วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2552


กิจกรรม วันที่ 4 มิถุนายน 2552
กิจกรรม วันที่ 5 มิถุนายน 2552

 
 
Copyright © 2009 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.