ประมวลภาพกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรครั้งที่ 7
"วิถีพอเพียงตามแนวพระราชดำริ"
พื้นที่จังหวัดสกลนคร และ สปป.ลาว
วันที่ 12 - 14 มกราคม 2553


กิจกรรม วันที่ 13 มกราคม 2553

กิจกรรม วันที่ 13 มกราคม 2553
กิจกรรม วันที่ 14 มกราคม 2553

 

ประมวลภาพกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 1

ประมวลภาพกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 2

ประมวลภาพกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 3

ประมวลภาพกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 4

ประมวลภาพกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 5

ประมวลภาพกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 6

 
Copyright © 2009 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.