ความเป็นมา
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณและจากน้ำพระราชหฤทัย ที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อน ทั้งในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ การอนุรักษ์ป่าไม้ การพัฒนาที่ดิน การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ในฐานะหน่วยงานกลางในการสนองพระราชดำริ ได้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนองพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน มีความประสงค์จะจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรโครงการ “วิถีพอเพียงตามแนวพระราชดำริ” ขึ้นเพื่อเผยแพร่แนวพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในพระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพ และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เพื่อเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนให้ได้รับทราบ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการน้อมนำแนวทางการพัฒนาตามพระราชดำริไปปรับใช้ ในการดำเนินชีวิตให้บังเกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงาน กปร. ได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรโครงการ “วิถีพอเพียงตามแนวพระราชดำริ” ในปี 2552 นี้ ทั้งหมด 7 ครั้ง เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจและเกษตรกรจากสถานที่จริง ซึ่งล้วนแต่เป็นสถานที่ที่ดำเนินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากจะปฏิบัติได้จริงจนประสบความสำเร็จแล้วยังได้ขยายผลถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย


 
Copyright © 2009 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.