ประมวลภาพกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรครั้งที่ 6
"วิถีพอเพียงตามแนวพระราชดำริ"
พื้นที่จังหวัดระยอง - จันทบุรี - ตราด
วันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2552


กิจกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2552

กิจกรรม วันที่ 5 พฤศจิกายน 2552
กิจกรรม วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552

 

ประมวลภาพกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 1

ประมวลภาพกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 2

ประมวลภาพกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 3

ประมวลภาพกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 4

ประมวลภาพกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 5

 
Copyright © 2009 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.