ประมวลภาพกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรครั้งที่ 6
"วิถีพอเพียงตามแนวพระราชดำริ"
พื้นที่จังหวัดระยอง - จันทบุรี - ตราด
วันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2552


 
กิจกรรมวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552
 
 

กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน ชุมชนบ้านเปร็ดใน อ.เมืองตราด จ.ตราด

 
 


 
 


 
 
 
 

 

 
 
 
 


 
 


 
 


 
 

 

 
 


 <กลับด้านบน>

กลับหน้าประมวลภาพสื่อสัญจรครั้งที่6

Copyright © 2009 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.