ประมวลภาพกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรครั้งที่ 4
"วิถีพอเพียงตามแนวพระราชดำริ"
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และสมุทรปราการ
วันที่ 9-10 ตุลาคม 2552


กิจกรรม วันที่ 9 ตุลาคม 2552

กิจกรรม วันที่ 10 ตุลาาคม 2552

 

ประมวลภาพกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 1

ประมวลภาพกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 2

ประมวลภาพกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 3

 
Copyright © 2009 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.