ประมวลภาพกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรครั้งที่ 2
"วิถีพอเพียงตามแนวพระราชดำริ"
พื้นที่จังหวัดตรัง-นครศรีธรรมราช-สงขลา-นราธิวาส
วันที่ 29-30 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2552


กิจกรรม วันที่ 29 มิถุนายน 2552

กิจกรรม วันที่ 30 มิถุนายน 2552

กิจกรรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2552

 

ประมวลภาพกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 1

 
Copyright © 2009 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.