ประมวลภาพกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรครั้งที่ 3
"วิถีพอเพียงตามแนวพระราชดำริ"
พื้นที่จังหวัดอ่างทอง-ลพบุรี-สระบุรี
วันที่ 4-5 สิงหาคม 2552


 
กิจกรรมวันที่ 5 สิงหาคม 2552
 
 

โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี - จังหวัดสระบุรี

 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 

โครงการพัฒนาพื้นที่วัดชัยมงคลพัฒนาัอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระบุรี

 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลพบุรี
 
 


 
 


 
 


 
 


 
   <กลับด้านบน>

กลับหน้าประมวลภาพสื่อสัญจรครั้งที่3

Copyright © 2009 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.