หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมตอบคำถาม


1.นายสราวุธ บูรณากาญจน์ ที่อยู่ ปณท ศส. ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210-0299 โทร 081-558-3xxx


2.นางนงลักษ์ สงวนสัตย์ ที่อยู่ 6/17 หมู่1 ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11100 โทร 086-666-4xxx


3.นางสาวมัชกา ศรียายาง ที่อยู่ 1713 ถนนกำจัดภัย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร 089-762-7xxx


4.นางสาวศุภางค์ ปิ่นสุวรรณ ที่อยู่ 779/2 ซอยพหลโยธิน1 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 โทร 089-762-7xxx


5.นางสาวกัลยกร จิตนะ ที่อยู่ 180 หมู่4 ซอยเศรษฐกิจ22-18 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160 โทร 083-853-3xxx


1.กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร “สื่อศิลปิน รวมใจ ถวายในหลวง ครั้งที่ 1/2553 นี้ จัดขึ้นในวันที่เท่าไร 

ก. 11-13 เมษายน 2553           
ข. 12-14 เมษายน 2553 
ค. 11-13 พฤษภาคม 2553                     
ง. 12-14 พฤษภาคม 2553 


2.โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ใด

ก. บ้านโนนสังข์ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ข. บ้านศรีถาวรพนา ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 
ค. บ้านนานกเค้า ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ง. บ้านาป่าล้าง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


3.โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ใด

ก. บ้านโนนสังข์ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ข. บ้านศรีถาวรพนา ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 
ค. บ้านนานกเค้า ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ง. บ้านาป่าล้าง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


4.สำนัก งาน กปร. ได้มอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเข้ามาสนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภารกิจใดที่ไม่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 

ก. เป็นศูนย์ประสานงานในการดำเนินการประสานการปฏิบัติระหว่างประชาชนกับส่วน
ราชการที่เข้ามาดำเนินการตามแผนงานและโครงการฯ ในพื้นที่รับผิดชอบ
ข. การเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนเพื่อการพัฒนาในด้านต่างๆ
ค. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูสภาพป่า
ง. การสร้างเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์ป่าลุ่มน้ำห้วยบางทราย


5.ตามแผนการดำเนินงานโครงการลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีกำหนดแล้วเสร็จครบ 100% ในปีงบประมาณใด

ก. ปีงบประมาณ 2559                           
ข. ปีงบประมาณ 2560
ค. ปีงบประมาณ 2561
ง. ปีงบประมาณ 2562


ผู้ร่วมกิจกรรมที่ตอบคำถามถูกต้อง 5 ท่านแรก จะได้รับของรางวัลจาก สำนักงาน กปร.
*กติกาการตอบคำถาม
ตอบคำถาม 5 ข้อข้างต้น แล้วส่งคำตอบเรียงตามลำดับคำถาม ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 5  
แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ พร้อมที่อยู่ (สำหรับส่งของรางวัลทางไปรษณีย์) 
หรือแจ้งความประสงค์ขอรับรางวัลเอง 
ส่งมาที่ E-mail: rdpb_1@yahoo.com 


สอบถามรายละเอียดที่ 08-4725-1727 
สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และติดตามการประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีได้ที่ เว็บไซต์ สำนักงาน กปร. http://www.rdpb.go.th


   

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.