Announcements:
  • Font Size:
  • -A A A+
TH
EN

แบบสอบถาม (ศรร.02)

เรื่องความสำเร็จของการถ่ายทอดองค์ความรู้ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงาน กปร.

ส่วนที่ 1: ข้อมูลส่วนตัว/ที่อยู่

ส่วนที่ 2: ความรู้ความเข้าใจในการอบรม

1. ก่อนเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากน้อยเพียงใด:
2. หลังเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากน้อยเพียงใด:

ส่วนที่ 3: ประโยชน์/ผลที่ได้รับจากการอบรม

1. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและวางแผนชีวิต:
2. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติตาม ทำให้ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม/สิ่งแวดล้อม:
3. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่/ให้คำปรึกษาแก่ผู้สนใจ:
4. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพโดยทำให้ลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้ หรือเพิ่มผลผลิต/มีคุณภาพมากขึ้น:
5. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติตามทำให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น:
6. ท่านได้รับประโยชน์หลังจากเข้ารับการฝึกอบรมอยู่ในระดับใด:
7. วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง:
8. ข้อมูล เอกสารที่ได้รับมีความเหมาะสมและสามารถนำไปใช้ประโยชน์:
9. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม: