Announcements:
  • Font Size:
  • -A A A+
TH
EN

แบบสอบถาม

เรื่องความสำเร็จของการขยายผลองค์ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษาฯ สู่พื้นที่โดยรอบ

ส่วนที่ 1: ข้อมูลส่วนตัว/ที่อยู่

ส่วนที่ 2: ความรู้ความเข้าใจในการอบรม

1. ก่อนเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้ความเข้าใจ มากน้อยเพียงใด:
2. หลังเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้ความเข้าใจ มากน้อยเพียงใด:

ส่วนที่ 3: ประโยชน์/ผลที่ได้รับจากการอบรม

1. ท่านได้นำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ได้จริง:
2. ท่านได้นำความรู้ที่ได้ ไปปรับปรุงการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ของตนเอง:
3. ท่านได้นำความรู้ที่ได้ ไปปฏิบัติจริง ทำให้เพิ่มผลผลิตมากขึ้น/มีคุณภาพมากขึ้น:
4. ท่านได้นำความรู้ที่ได้ ไปปฏิบัติจริง ทำให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น:
5. ท่านได้นำความรู้ที่ได้ ไปปฏิบัติจริง ทำให้ช่วยลดการใช้แรงงาน:
6. ท่านได้นำความรู้ที่ได้ ไปปฏิบัติจริง ทำให้ช่วยลดการใช้พลังงาน:
7. ท่านได้นำความรู้ที่ได้ ไปปฏิบัติจริง ทำให้ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม/สิ่งแวดล้อม:
8. ท่านได้นำความรู้ที่ได้ ไปปฏิบัติจริง ทำให้เป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ที่สนใจได้:
9. ท่านได้นำความรู้ที่ได้ ไปปฏิบัติจริง ทำให้ครอบครัวลดต้นทุนการผลิต:
10. ท่านได้นำความรู้ที่ได้ ไปปฏิบัติจริง ทำให้ครอบครัวลดรายจ่าย/มีรายได้มากขึ้น:
11. ท่านได้นำความรู้ที่ได้ ไปปฏิบัติจริง ทำให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น:
12. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม: