Announcements:
  • Font Size:
  • -A A A+
TH
EN

กระดานถามตอบ

การดูงาน

ถ้าจะไปดูงานการปลูกไม้ดอกเพื่อมาทำเป็นอาชีพเสริมที่ภาคเหนือสามารถไปดูงานได้ที่ไหนบ้างค่ะ

bow bow (ผู้ใช้ทั่วไป)
สร้าง 14 มี.ค. 65 10:27 น. IP 10.1.2.32

สามารถไปศึกษาดูงานการปลูกไม้ดอกได้ที่ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธ์ุไม้ดอก ไม้ผล บ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  โดยสามารถติดต่อ ดร. โสรยา ร่วมรังษี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ โทรศัพท์ 0-5321-3760 หรือ 0-53944-043 โทรสาร 0-5321-4092     

ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (Admin)
ตอบ 14 มี.ค. 65 11:00 น. IP 10.1.2.34