หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

โครงการอ่างเก็บน้ำทำนบ 3 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ :
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   
แนวพระราชดำริ :

เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการอ่างเก็บน้ำทำนบ 3 พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายคลาด เจนวิทยารักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช กับพวกขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำทำนบ 3 พร้อมระบบท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลร่อนพิบูลย์ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค และ ทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.5/22956 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549)

   
ที่ตั้งของโครงการ : บ้านเขาหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
วัตถุประสงค์โครงการ :

เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง

   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :

สำนักงาน กปร. และ  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 
ลักษณะโครงการ :

ขนาดยาว 306.75 เมตร สูง 7.00 เมตร กว้าง 6.00 เมตร พร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ และก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 3,500 เมตร ในปีงบประมาณ 2553 และในปีงบประมาณ 2555 จะดำเนินการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเพิ่มเติม ความยาวรวม 9,970 เมตร พร้อมอาคารประกอบระบบส่งน้ำ จำนวน 52 แห่ง


ผู้ได้รับประโยชน์ : สามารถช่วยเหลือราษฎรในเขตตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จำนวน 13 หมู่บ้าน และราษฎรในเขตตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จำนวน   2  หมู่บ้านรวมทั้งหมดประมาณ 15 หมู่บ้าน จำนวนประชากร 3,142 ครัวเรือน 16,759 คน

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :
การดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำทำนบ 3 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่
ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างทำนบดิน ชนาดยาว 306.75 เมตร สูง 7.00 เมตร กว้าง 6.00 เมตร พร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ และก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 3,500 เมตร
ทั้งนี้ การดำเนินโครงการฯ สามารถช่วยเหลือราษฎรในเขตตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จำนวน 13 หมู่บ้าน และราษฎรในเขตตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จำนวน 2 หมู่บ้านรวมทั้งหมดประมาณ 15 หมู่บ้าน จำนวนประชากร 3,142 ครัวเรือน 16,759 คน ได้มีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
 
ความสำเร็จของโครงการ :

นายคลาด เจนวิทยารักษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นผู้ถวายฎีกาถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้เล่าให้ฟังถึงเหตุผลและความจำเป็นในการถวายฏีกาในครั้งนี้ว่า (ให้ข้อมูลเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2553)  “ผมได้ทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทาน พระมหากรุณาในโครงการ พระราชดำริไปเพราะว่า หมู่บ้านทั้ง 2 ขาดแคลนน้ำมาก ถ้าได้โครงการนี้มาจะได้ช่วยเหลือทั้งตำบลอำเภอร่อนพิบูลย์ และได้ ช่วยเหลือไปถึงอำเภออื่นๆ ด้วย และผมได้ปรึกษาทาง นายก อบต.  แล้ว และได้มาประชุมหมู่บ้าน คุยปรึกษาหารือกับลูกบ้าน ลูกบ้านบอกว่าถ้าผู้ใหญ่บ้านทำโครงการนี้เสนอไปจะได้ช่วยหมู่บ้าน ได้ช่วยเหลือตำบล ร่อนพิบูลย์ให้มีน้ำใช้เพราะว่าหน้าแล้งไม่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ และจะต้องหา แหล่งน้ำอีก และหากเราไม่มีการจัดการที่ดี บางทีน้ำจะไหลออกหมดไม่มีที่เก็บกัก  ผมก็เลยถวายฎีกาไปและก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นโครงการ แหล่งน้ำที่มี ขนาดใหญ่ขึ้น มากักเก็บน้ำไว้ เพื่อประโยชน์ในอำเภอร่อนพิบูลย์ และในเขตอำเภอจุฬาภรณ์ อีก 2 หมู่บ้านด้วย  รู้สึกดีใจมากที่ได้รับโครงการนี้ ผมได้ประชุมลูกบ้านอีกครั้งหนึ่งชาวบ้านก็ดีอกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำรินี้มาเพื่อได้ช่วยแก้ปัญหา ให้กับชาวบ้านต่อไป”
นายคลาดบอกอีกว่า“ตนเองนั้นหากนึกถึงเรื่องน้ำก็นึกถึงในหลวงท่านตลอดเพราะว่าดูทางทีวีเห็นท่านได้ ช่วยเหลือเรื่อง น้ำนี้มาตั้งแต่สมัยที่ท่านยังเป็นหนุ่ม ท่านเป็นเหมือนพ่อหลวง เป็นพ่อหลวงที่ดีมากเหมือนที่เห็นในทีวีไม่ว่าจะเป็น โครงการไหนที่ไปขอพระราชทานความช่วยเหลือจากพระองค์ท่าน พระองค์ก็พระราชทานความช่วยเหลือด้วยหัวใจของ พระองค์ท่านจริงๆ ตอนแรกคิดว่าคงไม่ได้รับการพิจารณา แต่เมื่อได้รับข่าวดีว่าผ่านการพิจารณาจริงๆ แล้วก็รู้สึก ดีใจมากพูดอะไรไม่ออกตื้นตันใจไปหมดและได้มาบอกกับชาวบ้านชาวบ้านก็ดีใจไปด้วย ต่อไปนี้ก็อยากจะ ดูแลรักษาโครงการฯ โดยคิดว่าจะคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ใช้น้ำนี้ทุกคนว่าต้องประหยัดน้ำอย่าเปิดน้ำให้ฟุ่มเฟือย  น้ำนี้สำคัญมาก ถ้าไม่มีน้ำพื้นที่หมู่ที่ 2 พี่น้องตำบล อำเภอร่อนพิบูลย์คงจะเดือดร้อนกันมาก ดีใจมากต่อไปน้ำคงจะได้ใช้ กันทั่วถึงและพี่น้องประชาชนคงจะดีใจเหมือนผมที่ได้รับน้ำพระราชหฤทัยจากพระเจ้าอยู่หัว ได้ประทานน้ำเหมือนกับน้ำสวรรค์มาช่วยและเราจะทำตรงนี้ให้ดีที่สุด และตนรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับโครงการพระราชดำริ  ในหลวงที่เป็นพ่อหลวงของพี่น้องประชาชนชาวไทย และรู้สึกตื้นตันใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับโครงการนี้มา จะจดจำถึงน้ำพระราชหฤทัยของในหลวงไปจนสิ้นลมหายใจ และขอขอบพระคุณ ในพระมหากรุณาธิคุณที่พ่อหลวงที่ช่วยพระราชทานน้ำสวรรค์ให้ชาวอำเภอร่อนพิบูลย์”


 
   


ที่มาของข้อมูล :
เอกสารแจกสื่อมวลชน กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร "โครงการพิธีส่งมอบการบริหารจัดการน้ำ เพื่อประโยชน์สุขปวงประชา" จังหวัดสุราษฏร์ธานี และ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2553 (สำนำนักงาน กปร.)

 

 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.