หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

โรงสีข้าวพิกุลทอง 2
จังหวัดนราธิวาส

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ :
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
แนวพระราชดำริ :

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงสีพิกุลทอง และได้มีพระราชกระแสกับนายจรัลธาดา กรรณสูต ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. ความว่า
“ให้ปรับปรุงโรงสีข้าวพิกุลทองให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และให้พิจารณาถึงจำนวนประชากรที่มาใช้ประโยชน์ อย่างน้อยควรมีขนาดเท่ากับโรงสีที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ ส่วนเครื่องเก่าให้อนุรักษ์ไว้ และปรับปรุงอาคารให้สวยเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยให้สำนักงาน กปร. เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว”
“ให้ยุวเกษตรกรและกรรมการโรงสี ได้ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการโรงสีข้าวตั้งแต่ต้น รวมทั้งการศึกษาด้านบัญชี และหลักสูตรอื่นๆ ให้ครบวงจร”
“ที่นราธิวาสควรทำเส้นทางท่องเที่ยวเกี่ยวกับงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

 
 
ที่ตั้งของโครงการ : หมู่ที่ 1 บ้านปูยู ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
   
วัตถุประสงค์โครงการ :

โรงสีข้าวพิกุลทอง มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นสถานที่รับฝากข้าวเปลือก โดยทำหน้าที่เหมือนธนาคารข้าว รับจ้างสีข้าว ตลอดจนรวบรวมผลผลิตขายให้กับพ่อค้า โดยเกษตรกรที่มาใช้บริการจะได้รับคืนกำไรเฉลี่ยปลายปี ขณะเดียวกันก็ได้ทำหน้าที่ในการศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การสีข้าว ตลอดจนการขาย ซึ่งต่อมาเกษตรกรผู้ใช้บริการโรงสีข้าวในท้องที่ตำบลเกาะสะท้อน และตำบลพร่อน อำเภอตากใบ ได้รวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพิกุลทองตากใบ จำกัด ขึ้น เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2544 เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตร่วมกัน ขณะเดียวกันก็ยังทำหน้าที่ในการบริหารจัดการและควบคุมการดำเนินงานภายในโรงสีข้าวพิกุลทอง

   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับจังหวัดนราธิวาส ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน สำนักงาน กปร.
 

ลักษณะโครงการ :

ผู้ได้รับประโยชน์ :
ประชาชนตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :

จากแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 ดังกล่าวข้างต้น สำนักงาน กปร. ร่วมกับจังหวัดนราธิวาส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ตลอดจนราษฎรในพื้นที่ได้ประชุมหารือร่วมกัน และได้กำหนดแนวทางในการพัฒนา ดังนี้       

1. การจัดสร้างโรงสีพร้อมจัดหาเครื่องสีข้าวและอุปกรณ์ใหม่มาทดแทนและการเพิ่มองค์ความรู้และการบริหารจัดการโรงสีข้าวแก่ผู้นำสหกรณ์ ผู้นำชุมชน และเยาวชนในพื้นที่
2. การปรับปรุงโรงสีพิกุลทองเดิมให้เป็น “พิพิธภัณฑ์” โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริเพิ่มเติมเมื่อวันที่วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2552 ณ โรงสีพิกุลทอง หมู่ที่ 1 บ้านปูยู ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อทรงติดตามผลการดำเนินงานการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์โรงสีพิกุลทอง การก่อสร้างโรงสีพิกุลทองแห่งใหม่ และทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว สรุปความว่า

 1. เครื่องสีข้าวเครื่องเดิมไม่ต้องเดินเครื่องแล้ว ให้เก็บเอาไว้ตามสภาพที่เป็นอยู่ เพราะว่าสีได้ไม่นาน เครื่องก็เสีย
 2. เนื้อหาในพิพิธภัณฑ์ให้นำเสนอเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานแนวทางในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ซึ่งมีจุดเริ่มต้น คือ ระบบน้ำเพื่อการทำนา การก่อสร้างประตูระบายน้ำ การปรับปรุงดิน และขอให้สอนในเรื่องความรู้ทางวิชาการ เช่น ข้าวจังหวัดนราธิวาสมีความชื้นสูง เมื่อนำมาสีเมล็ดข้าวจะหัก ต้องมีการวัดความชื้นและทำการลดความชื้นในเมล็ดข้าวก่อนที่จะนำไปสี  รวมทั้งจัดแสดงพันธุ์ข้าวที่ชาวบ้านใช้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนวิถีชีวิตชาวนาในพื้นที่
 3. ที่นี่ผลผลิตข้าวได้มากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดนราธิวาส ให้นำคนแก่ที่เล่าเรื่องได้มาให้ข้อมูล ตั้งแต่สมัยที่มีประตูระบายน้ำใหม่ ๆ ตอนที่นายแสวง พูลสุข เป็นอธิบดีกรมชลประทาน
 4. ให้การเงินจังหวัดสอนเรื่องการทำบัญชีให้แก่คณะกรรมการโรงสีด้วย
 5. ให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้ามามีส่วนสนับสนุนโดย
  1. คณะวิศวกรรม ดูแลรักษาเครื่องจักร/โรงสี
  2. คณะวิทยาการจัดการ ดูแลเรื่องการบริหารจัดการ
  3. คณะเกษตร ดูแลเรื่องพันธุ์ข้าวและการดูแลรักษา

โดยเนื้อหาสาระของพิพิธภัณฑ์จะมีนิทรรศการการพัฒนาตามโครงการพระราชดำริ อย่างครบวงจร ประกอบด้วย

1. นิทรรศการเกี่ยวกับโครงการชลประทานมูโนะอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. นิทรรศการเกี่ยวกับโครงการแกล้งดินของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
3. นิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร เช่น พันธุ์ข้าว โรงสีพิกุลทอง โรงสีข้าวซ้อมมือขนาดเล็ก การแปรรูปทางการเกษตร การทำบัญชีครัวเรือน ฯลฯ  
4. นิทรรศการแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำนาตามวิธีชีวิตท้องถิ่นของ  ชาวอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ปัจจุบันการจัดทำพิพิธภัณฑ์ได้ดำเนินงานไปแล้วบางส่วนโดยสาระสำคัญจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2554

 

ความสำเร็จของโครงการ :

     นายเสน่ห์ สภาพันธ์ สหกรณ์ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า โรงสีข้าวพิกุลทองเป็นสถานที่รับฝากข้าวเปลือก โดยทำหน้าที่เสมือนธนาคารข้าว บริการสีข้าวให้กับราษฎรในพื้นที่ ตลอดจนรวบรวมผลผลิตข้าวมาสีแล้วขายให้กับพ่อค้า โดยเกษตรกรที่มาใช้บริการจะได้รับคืนกำไรเฉลี่ยปลายปี ขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ใน  การศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับการเพาะปลูกข้าว การเก็บเกี่ยว การสีข้าว ตลอดจนการขาย ซึ่งต่อมาเกษตรกรผู้ใช้บริการโรงสีข้าวในท้องที่ตำบลเกาะสะท้อน และตำบลพร่อน อำเภอตากใบ ได้รวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพิกุลทองตากใบ จำกัด ขึ้น เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2544 เพื่อการบริหารจัดการและส่งเสริมพัฒนาอาชีพร่วมกัน
     โดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ประกอบด้วย การรับจ้างสีข้าว การรับฝากข้าว และการบริหารงานภายในโรงสีข้าวพิกุลทอง ในช่วงสถานการณ์ปกติและโรงสีข้าวยังสามารถใช้งานได้เต็มกำลังการผลิต มีเกษตรกรนำข้าวมาใช้บริการสีข้าวจำนวนมาก แต่เนื่องจาก โรงสีข้าวได้ผ่านการใช้งานมานานจึงเกิดการชำรุด
     “หลังจากได้รับพระราชทานโรงสีข้าวแห่งใหม่ ชาวบ้านได้ประโยชน์ตรงนี้เยอะมาก โดยมีสหกรณ์โรงสีข้าว พิกุลทองตากใบ จำกัด เป็นผู้บริหาร จัดการในเรื่องของการบำรุงดูแลรักษา การให้บริการกับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรโดยทั่วไป ทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการซึ่งทำตามวิธีการ ของสหกรณ์ โดยชาวบ้านมาลงหุ้นกัน และมาช่วยกัน บริหารจัดการ มีคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์เข้ามาดูแล กรมส่งเสริมสหกรณ์ก็มาในฐานะของพี่เลี้ยงมาแนะนำ เพื่อที่จะให้การบริหารการจัดการของสหกรณ์เป็นไปได้ด้วยดี” นายเสน่ห์ สภาพันธ์ สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส กล่าว
     ส่วนพิพิธภัณฑ์โรงสีข้าวพิกุลทอง จะมีการจัดนิทรรศการด้านการพัฒนาตามโครงการพระราชดำริ อย่างครบวงจรประกอบด้วยนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการ ชลประทานมูโนะอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการเกี่ยวกับโครงการแกล้งดินของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร เช่น พันธุ์ข้าว โรงสีพิกุลทอง โรงสีข้าวซ้อมมือขนาดเล็ก การแปรรูปทางการเกษตร การทำบัญชีครัวเรือน ฯลฯ นิทรรศการแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำนาตามวิถีชีวิตท้องถิ่นของชาว อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยการจัดทำพิพิธภัณฑ์ได้ดำเนินงานไปแล้วบางส่วน และจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2554.

 
   


ที่มาของข้อมูล : สำนักงาน กปร. ,นสพ.เดลินิวส์
ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.