หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     
   
1. โครงการอ่างเก็บน้ำเขาหัวแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี
2. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสืออันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี
3. โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ
4. โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสมุทรปราการ
5. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำเขื่อนป่าสักตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์
6. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขี้หินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
7. โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า(หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
8. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม
9. โครงการอ่างพัฒนาแหล่งน้ำบ้านหนองบัวไชยวานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ

10.

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง
11. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง
12. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระบุรี
13. ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร ห้วยซอน-ห้วยซั้ว(หลัก 22) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
14. โครงการพัฒนาพื้นที่วัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระบุรี
15. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย
16. โครงการประตูระบายน้ำคลองรัตภูมิอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสงขลา
17. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมะแกงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชีัยงราย
18. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา
19. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร
20. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุีรี
21. โครงการอนุรักและฟื้นฟูสภาพพื้นที่บริเวณเขานางพันธุรัตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
22. โครงการสมเด็จฯ อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล จังหวัดระยอง
23. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติง จังหวัดเชียงใหม่
24. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูุงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน จังหวัดเชียงใหม่
25. โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
26. โครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา
27. โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
28. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าในเขตสงวนแห่งชาติกุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
29. โครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่
30. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี
31. โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วังพญา-ท่าธง จังหวัดยะลา
32. โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร
33. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ จังหวัดอ่างทอง
34. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยบ่อ จังหวัดเชียงราย
35. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง
36. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่อาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน
37. โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ จังหวัดเชียงใหม่
38. โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองหัวหินและวังไกลกังวลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
39. โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างบ้านรอตันบาตูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส
40. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านยางน้อย จังหวัดอุบลราชธานี
41. โครงการทำนบดินห้วยปลายพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
42. โครงการอ่างเก็บน้ำทำนบ 3 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช
43. โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด บ้านโคกอิฐ-โคกใน จังหวัดนราธิวาส
44. โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัุงหวัดแม่ฮ่องสอน
45. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดสงขลา
46. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทอน(ตอนบน)อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย
47. โครงการระบบท่อส่งน้ำบ้านซำตาเรื่อง จังหวัดจันทบุรี
48. โครงการฝายทดน้ำบ้านใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสงขลา
49. โครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านอาพัดและหมู่บ้านใกล้เคียง จังหวัดพัทลุง
50. โครงการฝายทดน้ำบ้านน้ำกลางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตรัง
51. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
52. โครงการพัฒนาดอยตุง(พื้นที่ทรงงาน)อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชีัยงราย

53.

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสามขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง
54. โครงการระบบระบายน้ำโคกขามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง
55. โครงการระบบส่งน้ำฝายคลองบางแก้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง
56. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยัคฆ์ จังหวัดน่าน
57. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยตะเพินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี
58. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์
59. โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านปูยุดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสงขลา
60. โครงการอนุรักษ์ป่าและพัฒนาแหล่งน้ำกุดเลาะกุดกว้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม
61. ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
62. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านห้วยหยวกป่าโซ จังหวัดเชียงราย
63. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยอมพาย จังหวัดเชียงใหม่
64. โครงการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี
65. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยผ้าห่มปก จังหวัดเชียงใหม่
66. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำ จังหวัดเชียงใหม่
67. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
68. โครงการขุดสระเก็บน้ำในระดับไร่นา จังหวัดกาญจนบุรี
69. โรงงานสกัดและแปรรูปน้ำมันปาล์มศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส
70. ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน
71. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชี (ขุดลอกหนองโง้ง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดขอนแก่น
72. โครงการฝายทดน้ำห้วยปุ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม
73. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
74. โครงการฝายแม่ข่าหลวงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
75. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช
76. โครงการหัตถกรรมไม้เสม็ดขาวศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส
77. โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
78. โครงการซ่อมแซมฝายห้วยฝางใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์
79. โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณลุ่มน้ำของลุ่มน้ำปายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
80. โครงการทดลองหมู่บ้านประมงบ้านห้วยเจริญอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์
81. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดอยผาหม่น ดอยผาจิ จังหวัดเชียงราย
82. โครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี
83. โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามแนวพระราชดำริิ จังหวัดระยอง-ชลบุรี
84 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าลันอันเนื่องมาจากพระราชดำริิิ จังหวัดเชียงราย
85 โครงการฝายวังผาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา
86 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปั๊ดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง
87 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่กองปินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง
88. โรงสีข้าวพิกุลทอง 2 จังหวัดนราธิวาส
89. ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร จังหวัดนราธิวาส
90. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยผักชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก
91. โครงการพัฒนาพี้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
92. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์
93. โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน
94. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านสบขุ่น จังหวัดน่าน
95. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
96. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
97. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส
98. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพูภานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
99. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา
100. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
   
   
   
   
   
 

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.