สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประจำปี 2560 งวดที่ 1/2560 (วันที่อนุมัติ 21 พฤศจิกายน 2559)

รายงานสถานะการใช้งบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ประจำปี 2560   งวดที่ 1/2560