สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประจำปี 2560 งวดที่ 2/2560 (วันที่อนุมัติ 22 มีนาคม 2560)

รายงานสถานะการใช้งบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ประจำปี 2560   งวดที่ 2/2560