สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประจำปี 2564 งวดที่ 5/2564 (วันที่อนุมัติ 31 พฤษภาคม 2564)