สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (3/7/57)