สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (26/6/57)