สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ "คืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557" (21/6/57)