สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

รายงานประเมินผลตนเอง (Sar Card) ปี 2549 รอบ 6 เดือน

รายงานประเมินผลตนเอง (Sar Card) ปี 2549 รอบ 6 เดือน