สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

เอกสารประกอบการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อเสนอแนวทางการปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๗