สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

LD-05 ผลการดำเนินงานตามแผนนโยบายกำกับองค์กรที่ดี ปี53