สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ โดย อ.ปราโมทย์ ไ้ม้กลัด

บรรยาย : เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖