สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

การบริหารจัดการน้ำ โดย อธิืบดีกรมชลประทาน

เสวนา : เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖