สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ธกส.น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เสวนา : เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖