สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

เสวนา การประชุม "การจัดทำคู่มือบัญชีหลักศูนย์ฯ โดย เลขาธิการ กปร.

เสาวนา : เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖