สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ใบสมัครฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "4,350 การทรงงาน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน"

14 มิถุนายน 2556