สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : (65097595099) ซื้อโทรศัพท์ดิจิตอลพร้อม License โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 กันยายน 2565)