สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : (65097621550) ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อดับกลิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 กันยายน 2565)