สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : (65097690324) ซื้อตู้กดน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 4 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 กันยายน 2565)